Innokkaan Design Studiossa on kehitetty lääkintälaitteita jo yli 27 vuotta

Uutiset & Ajankohtaiset | Innokas

Pitkä kokemus ja laaja kompetenssikirjo mahdollistavat tulevaisuuden terveysteknologiatuotteiden ketterän kehittämisen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

 

Innokas Medicalin suunnittelupalveluliiketoiminnan juuret juontavat aina vuoteen 1994, jolloin yritys perustettiin Pohjois-Suomessa Oulussa. Kasvun myötä myös Innokkaan suunnittelupalvelut ovat vuosien varrella monipuolistuneet ja kehittyneet; tänä päivänä Innokas Medical kehittää asiakkailleen lääkintälaitteita ja reguloituja ohjelmistoratkaisuja kansainvälisille markkinoille aina idean konseptoinnista varsinaiseen suunnittelun implementointiin ja tuotantoon vientiin saakka.

 

”Vaikka tuotekehityspalvelut ovat olleet osa toimintaamme aivan yrityksen alkumetreiltä lähtien, on merkittävin kasvu ja kehitys tapahtunut viimeisen reilun 10 vuoden aikana”, kertaa Jenni Tuulos, joka johtaa Innokkaan suunnittelupalveluliiketoimintaa.

 

”Tehtyjen kehitystoimien myötä olemme pyrkineet vastaamaan alati monimutkaistuvaan toimintaympäristöön varmistaen samalla tuotekehitys-syklien ketteryyden. Yksi merkittävä osa tätä kehitystyötä on ollut vuonna 2018 lanseerattu Innokkaan Design Studio -brändi ja sen modernit toimintatavat, jotka syntyivät osana silloista strategiatyötämme”, hän jatkaa.

 

Innokkaan Design Studio toimii tänä päivänä kahdella eri toimipisteellä; pääkaupunkiseudulla Espoossa sekä yrityksen synnyinseudulla, Oulun kupeessa Kempeleessä. Sen toiminta-ajatuksena on tarjota erilaisiin asiakastarpeisiin räätälöitäviä ulkoistusratkaisuja tulevaisuuden terveysteknologiatuotteiden sekä reguloitujen ohjelmistoratkaisujen yhdessä kehittämiseksi.

 

”Kokemuksemme mukaan yhdessä tekemällä kaikki osapuolet saavat kilpailuetua, kun asiantuntijat eri kompetenssi- ja osaamisalueilta tuodaan yhteen uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Osaava, terveysteknologian suunnitteluun keskittynyt henkilöstömme yhdistettynä ketterästi asiakastarpeen mukaisesti skaalautuvaan palvelukokonaisuuteemme tekee meistä ammattitaitoisen mutta joustavan toimijan. Uskon vahvasti myös tällä olleen vaikutusta vuosien myötä saavutettuun asiakaskunnan ja markkina-alueen kasvuun”, Tuulos pohtii.

 

Innokkaan suunnittelupalveluissa sekä globaaleja brändejä että kotimaisia ja skandinavisia kasvuyrityksiä palvelee tällä hetkellä kaikilla toimipisteillä yhteensä noin 50 työntekijää.

 

Moderni ja strukturoitu tuotekehitysmalli tuo mukanaan ketteryyttä

 

Asiakkaiden kanssa tiiviin yhdessä kehittämisen mallin lisäksi Innokkaan Design Studiossa on haluttu panostaa ketteryyden varmistamiseen tiukasti reguloidussa toimintaympäristössä.

 

”Alaa säätelevät regulaatiot ovat tiukat ja pakottavat; viranomaisvaatimukset on täytyttävä, jotta tuote saadaan markkinoille. Vaatimuksia päivitetään myös jatkuvasti, jotta uusien teknologioiden ja ratkaisujen tehokkuus, turvallisuus ja suorituskyky voidaan taata”, Tuulos kertaa.

 

”Samalla asiakkaissamme on koettu markkinoilta kumpuava lisääntyvä paine saada laadukkaita tuotteita nopeasti markkinoille. Olemmekin hyödyntäneet jo usean vuoden ajan suunnitteluprojekteissamme kehittämäämme tuotekehitysmallia, jossa tyypillisesti kevyemmin reguloidussa ympäristössä sovellettavat menetelmät on tuotu lääkintälaiteympäristöön; suunnitteluajattelu (design thinking), lean startup -menetelmät (lean startup) ja ketteryys (agile). Käytössämme olevat modernit työkalut tukevat tätä mallia. Jatkuva parantaminen ja kehittäminen ovat kuitenkin asioita, joita haluamme tekemisessämme painottaa. Tälläkin hetkellä meillä on käynnissä PDM/PLM -hanke, jonka myötä pystymme tehostamaan entisestään suunnitteluun ja tuotantoonsiirtoon liittyviä toimintojamme”, hän jatkaa.

 

Tuotekehitysmallia sovellettaessa toimialojen väliset erot täytyy kuitenkin huomioida, sillä alaa sävyttävät vaatimusten- ja riskienhallinta sekä potilasturvallisuus ovat seikkoja, joita ei voida sivuuttaa. Ne määrittävät lääkintälaitteiden suunnittelua heti idevaiheesta alkaen kasvavalla intensiteetillä.

 

”Tuotteen koko elinkaaren aikainen regulaatio on tunnistettava ja ymmärrettävä jo esisuunnitteluvaiheessa. Tämän lisäksi myös teknologiat täytyy huomioida monipuolisesti heti tuotekehitysprojektin alussa; laitteen käyttötarkoitus ja tuoteluokka vaikuttavat siihen, millaisia lakeja ja asetuksia suunnitteluprojektissa tulee noudattaa ja millaisen dokumentaation viranomaiset tuotteesta vaativat. Jälkeenpäin tehdyt uudelleensuunnittelukierrokset ja dokumentoinnit nostavat projektin kustannuksia ja viivästyttävät luonnollisesti tuotteen markkinoille lanseerausta”, Tuulos kertoo.

 

”Konseptointivaiheen merkitys ja tärkeys onkin yksi painopistealue, johon olemme kannustaneet myös asiakkaitamme kiinnittämään entistä enemmän huomiota; ideavaiheen valinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi tuotekehitysprojektin ketterään läpimenoaikaan”, hän jatkaa.

 

Myös protovaiheen merkitys korostuu ketterässä tuotekehitysmallissa; kun idean toteutettavuus, käyttäjäkokemus ja teknologiavalinnat tulee testattua toimiviksi jo konseptointivaiheessa, projektien läpimenoajat nopeutuvat.

 

”Prototyypit ja MVP:t (Minimum Viable Products) takaavat sen, että uuden tuotteen valmistettavuus ja käytettävyys pystytään varmistamaan jo varhaisessa kehitysvaiheessa ennen varsinaista suunnittelun implementointia”, Tuulos kertaa.

 

Laaja kompetenssikirjo kilpailuetuna

 

Toimintaa tehostavien kehityshankkeiden ohessa Innokas on myös kirkastanut suunnitteluliiketoimintansa palvelutarjoamaa, joka pohjautuu tuotekehitysprosessin eri vaiheisiin kohdennettuihin ulkoistusmahdollisuuksiin sekä asiakastarpeen mukaisesti skaalautuvaan palvelukeskusmalliin.

 

”Meiltä löytyy tänä päivänä entistä selkeämmin ja joustavammin palvelut erilaisiin ulkoistustarpeisiin. Voimme toimia asiakkaidemme strategisena kumppanina joko yksittäisissä tuotekehitysprosessin vaiheissa tai läpi koko ketjun – aina idean konseptonnista suunnittelun varsinaiseen implementointiin saakka. Tarjoamme myös asiakkaillemme yksittäisiä asiantuntijoita tukemaan heidän tuotekehitysprojektejaan”, Tuulos selventää.

 

Hän uskoo viime vuosina tehdyn uudistustyön luovan selkeää lisäarvoa Innokkaan suunnittelupalveluiden asiakkaille.

 

”Innokkaan Design Studiossa työskentelee tänä päivänä noin 50 ammattilaista esimerkiksi projektijohtamisen, ohjelmistokehityksen ja –testauksen, data-analytiikan, elektroniikka- ja mekaniikkasuunnittelun, käytettävyyden ja laadunhallinnan parissa. Kehittämällä tuotteen Innokkaan Design Studiossa yhdessä asiantuntijoidemme kanssa, asiakas saa niin kutsutusti pääsyn todella laajaan kompetenssitarjontaan sekä ketterään tuotekehitysympäristöön”, Tuulos kertoo ja tähdentää:

 

”Ainutlaatuisuutemme piilee kuitenkin kokonaispalvelutarjoomassamme, joka Design Studion palveluiden lisäksi sisältää monipuoliset valmistus- ja elinkaarenhallintapalvelut sekä vahvan kokemuksemme ja asiantuntemuksemme laatu- ja regulaatioasioissa. Konseptimme on ylivertainen yrityksille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista co-creation kumppania tuotteen koko elinkaaren ajaksi”, hän päättää.

 

Lisätietoja Innokkaan suunnittelupalveluista:

https://www.innokasmedical.fi/services/design-and-development-services/ 

 

Lisätietoja Innokkaan ketterän kehityksen mallista ilmaisesta White Paperistamme:

Design Thinking, Lean Start-Up and Agile Approaches in Medical Device Design and Development

Picture of Elina Ihme
Kirjoittaja Elina Ihme
Head of Marketing and Communications
Blog, News